• lebu1
 • lebu1
 • lebu1
 • shouyedatu
 • shouyedatu
Basyň we biz hakda öwreniň
 • Jadyly sergide gözleg - Las Wegas 2023

  MAGIC-de SORCING, egin-eşik we aýakgap önümçiliginden dokma önümlerine, materiallara, komponentlere, üpjünçilik zynjyryna we tehnologiýa çözgütlerine çenli öndürijileriň, üpjün edijileriň we hyzmat üpjün edijileriň içerki we halkara ýygnagydyr.
  Koprak oka
 • Moda tendensiýalary 2022-nji ýyllar

  Tomus gününde altyn enjamlar hakda bir zat bar. Gyzlara alyp boljak ähli ýylylyk gerek we bu altyn tonly baý enjamlary öz içine alýar. Altyn zynjyrly dykyz slaýderler bilen deňiz kenaryna göz aýlaň. Bu gözellikler bilen galanlaryny ýa-da daş keşbiňizi ýönekeý saklap bilersiňiz.
  Koprak oka
 • What are cork slippers?

  Dykylyk ýüpekler näme?

  Dyky, gaty ösen agaç görnüşleriniň daşky gabygynyň önümidir we baldaklary we kökleri ulalandan soň ýerüsti gorag dokumalaryny galyňlaşdyrýar. Gadymy Müsürde, Gresiýada we Rimde ýasamak üçin ulanylypdyr
  Koprak oka
 • Popular Color : The Color Trend of Women’s 2021

  Meşhur reňk: Aýallaryň 2021-nji ýyldaky reňk tendensiýasy

  Rahatlyk we seresap optimizm zerurlygy sebäpli möwsümiň esasy reňkleri ýumşak pastelden doýgun ýagtylyga çenli ýüze çykdy. Köpugurly partiýa geýimi esasy satuw nokadyna öwrüldi, sarp edijiler
  Koprak oka

hyzmatdaşlarymyz

Habaryňyzy goýuň